Yazar

Av. Arb. Egemen GÜRCÜN LL.M

Tarih

21 Kasım 2020

Görüntülenme

Paylaş

Orman Şerhinden Kaynaklanan Tazminat Davaları

Orman genel müdürlüğü tarafından orman kadastrosu neticesinde bir taşınmaz üzerine orman şerhi konulmak sureti ile başlayan süreç sonunda söz konusu kadastro işlemine karşı itiraz süresi içinde Kadastro mahkemesinde dava açılabilir. Şayet bu dava da açılmamış ise bu kez 10 yıllık süre içinde söz konusu kadastro işlemi hakkında genel mahkemelerde taşınmazın orman sınırlarından çıkartılması ve orman şerhin kaldırılması davası açılmalıdır.

6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca Çerkezköy ilçesinin bir bölümünde yapılan orman kadastro çalışmaları ve sınırlamalarına ilişkin ilanlar 19/11/2007 tarihinde askıya çıkarılmış ve yapılan sınırlandırma çalışmaları, 6 aylık süre sonu olan 19/05/2008 tarihinde kesinleşmiştir.

Bahsedilen süreler sonunda Orman Genel Müdürlüğü tarafından taşınmaz malikleri aleyhine tapu iptal davaları açılmaktadır. Bölgemizde de Çerkezköy Orman İşletme Şefliği tarafından da bu tür davalar Çorlu ve Çerkezköy’de halen açılmaya devam etmektedir.

Halihazırda tapu iptal davasının muhatabı olmayan gayrimenkul sahipleri, tapuda malik görünmelerine rağmen esasen imar uygulamaları ve tapudaki şerhler nedeni ile mülkiyet hakkının içi boşaltılmış olduğundan maddi olarak zarara uğramaktadırlar.

Yargıtay emsal kararlarına göre her ne kadar tapusu iptal edilmemiş olsa da taşınmaz hakkında tapu iptal ve tescil davasının açılmasını beklemeksizin, orman tahdidi sınırları içerisinde yer alan kısım/kısımların ifrazı ile bu kısımların TMK 1007 maddesi uyarınca tazminat davası açılabilecektir.

Türk Medeni Kanunu Madde 1007

“Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder. Devletin sorumluluğuna ilişkin davalar, tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür.”

Söz konusu yasa hükmü gereğince açılacak davalarda taşınmazların öncelikle arsa mı yoksa tarla vasfında mı olduğu tespit edilerek arsa vasfında olduğu belirlenir ise emsal karşılaştırması yöntemi ile şayet tarla vasfında olduğu anlaşılır ise de net gelir metodu yöntemi ile gerçek zararın tespit edilmesi gerekecektir.

Orman şerhi neticesinde tapusu iptal edilen bir taşınmazın değeri tapu iptal kararının kesinleştiği tarihtir. Şayet taşınmaz hakkında henüz tapu iptal davası açılmamış ise taşınmaz malik tarafından tazminat davasının açıldığı tarihteki değer tazminat bedeli olarak belirlenir.

 

                                                                              Av. Arb. Egemen GÜRCÜN LL.M.